بالاتر از ترانه...

...

کسی در من دیوانه شده..

کسی در من دیوانه شده

دیوانه ای که میخواهد از پنجره آشپزخانه

به پرواز دراید

لیوان چایش را در هوا خالی کند

از چیزهایی لذت میبرد ،

که هیچکس نمیبرد

نگه داری از این دیوانه برایم سخت است

دست هایم را بسته ام ...

تا او شیشه ها را نشکند

پاهایم را بسته ام ...

تا او از لبه ی پرتگاه به راه رفتنش ادامه ندهد

به دهانم چسب زده ام

تا او خواب ِ شهر را بر هم نزند .

کسی در من دیوانه شده ...

من از او میترسم !


 #رسول_یونانDesigned By Erfan Powered by Bayan